Gel Polish - 048 (Black)

$16.60 $20.75

Gel Polish Base Coat

$16.60 $20.75

Nail Files

$55.47 $8.33

Gel Polish - 050

$16.60 CAD $20.75

Gel Polish - 175 Amber

$16.60 CAD $20.75

Gel Polish - 160 Citrine

$16.60 CAD $20.75

Flat Brush M

$16.60 CAD $20.75

Shick Brush

$16.60 CAD $20.75