Gel Polish - 048 (Black)

$16.62 $20.78

Gel Polish Base Coat

$16.62 $20.78

Nail Files

$55.55 $8.34

Gel Polish - 050

$16.62 CAD $20.78

Gel Polish - 175 Amber

$16.62 CAD $20.78

Gel Polish - 160 Citrine

$16.62 CAD $20.78

Flat Brush M

$16.62 CAD $20.78

Shick Brush

$16.62 CAD $20.78